Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia

Vaša bezpečnosť je u nás na prvom mieste. Nižšie nájdete informácie o ochrane vášho súkromia. Môžete si pozrieť, aké údaje získavame a ako ich používame, či a s kým ich zdieľame a zároveň ako môžete spracovávanie údajov kontrolovať alebo prípadne zastaviť.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je spoločnosť Fintex, s.r.o. Vaše osobné údaje spracováva ako správca, t.j. určuje, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho, prípadne vyberá ďalších spracovávateľov, ktorí s ich spracovaním budú pomáhať.

Prevádzkovateľ
Fintex s.r.o.
Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská Republika
IČO: 36572535

Zodpovedná osoba
Ing. Anton Beňa
E-mail: fintex@fintex.sk

Ako zbierame vaše osobné údaje

Na webovom sídle od vás zbierame osobné údaje iba v prípade, že ich potrebujeme pre poskytnutie vami žiadanej služby.

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme iba údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, ulica a č. domu, mesto, psč, krajina a telefónne číslo.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach sprostredkovateľa platby, ktorý nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte.

Novinky a spotrebiteľské súťaže

V prípade, že ste u nás už nakúpili si vám z času na čas dovolíme zaslať informáciu o novinkách a zľavách súvisiacich produktov prostredníctvom newslettra, na základe nášho oprávneného záujmu. Prípade, ak v súčasnosti ešte nie ste naším klientom, sa môžete prihlásiť na odber noviniek a zliav na našej stránke prostredníctvom odberu newslettra, ak k tomu udelíte súhlas. Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastníte prieskumu alebo spotrebiteľskej súťaže, uchovávame si údaje ako vaše meno, kontaktné údaje či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete.

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov. IP adresy nezbierame.

Komu údaje sprístupňujeme

K vašim údajom majú prístup zamestnanci našej spoločnosti, ktorí spravujú obsah webového sídla a webových sídel obcí. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou:

WebSupport, s.r.o.  – Poskytovateľ serverov
Sídlo: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I v odd. Sro, vložka č. 63270/B

Google Ireland Limited– Analýza a štatistiky návštevnosti
Sídlo: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Registrovaná pod číslom spoločnosti 368047

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo Slovenskej Republiky neprenášame.

Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri technického prevádzkovateľa umiestnenom na území Slovenskej Republiky, ktorý databázu obsahujúcu osobné údaje chráni pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Aké sú vaše práva

Z toho, že spracúvame vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, že si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, Vás budeme o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kto sme a kde nás môžete kontaktovať“ vyššie.

Vo vašej žiadosti Vás prosíme uviesť vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša firma o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo kontaktovaním zodpovednej osoby za obsah a požiadať ju o opravu.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
  • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
  • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

  • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
  • spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov,
  • v prípade, ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou obcou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

Aké cookies používame?

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok, ktoré technicky zabezpečujú vybrané funkcie webového sídla. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti” – dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Funkčné a technické cookies

Využívame funkčné a technické cookies, ktoré zabezpečujú riadne fungovanie nášho webového sídla a nenesú žiadne osobné údaje. 

Analytické cookies

Analytické cookies slúžia na získavanie štatistiky návštevnosti webstránky a nenesú žiadne osobné údaje.

Google Ireland Limited– Analýza a štatistiky návštevnosti
Sídlo: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Registrovaná pod číslom spoločnosti 368047

Personalizovaná reklama

Pomocou Facebook Pixel vám zobrazujeme relevantné reklamy. Tieto cookies sledujú pohyb medzi viacerými stránkami.

Meta Platforms Ireland Limited – 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

Ako si nastaviť povolenia pre cookies?

Súhlas s používanie súborov cookie je možné nastaviť kliknutím na modré tlačidlo v ľavom dolnom rohu.

Ďalšie informácie

Ak by ste mali k ochrane osobných údajov akékoľvek otázky, napíšte nám na fintex@fintex.sk, alebo na korešpondenčnú adresu zodpovednej osoby.