Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke internetového obchodu www.fintex.sk. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok je upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na druhej strane vyplývajúce z kúpnej zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Všeobecné obchodné podmienky vrátane reklamačných podmienok sa vzťahujú na kúpnu zmluvu od okamihu jej uzatvorenia a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu www.fintex.sk..
 3. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.fintex.sk. je:
  • Obchodné meno: Fintex, s.r.o.
  • Sídlo: Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves
  • IČO: 36 572 535
  • Zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 14155/V
  • Email: eshop@fintex.sk

(ďalej len „Predávajúci“ alebo „Prevádzkovateľ“).

 1. Kupujúci je subjekt, ktorý uzavrel s Predávajúcim kúpnu zmluvu na tovar uvedený na webovej stránke internetového obchodu www.fintex.sk. Kupujúcemu vzniká povinnosť zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a zároveň právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Kupujúci„).
 2. Ak je Kupujúcim fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania má v tomto právnom vzťahu postavenie spotrebiteľa (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“). Právne vzťahy Predávajúceho so Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi, a to najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Podnikateľ je osoba zapísaná v obchodnom registri alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba, ktorá podniká na základe iného oprávnenia ako živnostenské oprávnenie, v súlade s osobitnými pravidlami. Ak Kupujúci v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), berie tým na vedomie, že sa na neho vzťahujú aj príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 4. Tovarom sa chápu akékoľvek produkty, ktoré si Kupujúci môže objednať ako tovar na webovej stránke internetového obchodu www.fintex.sk.
 5. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a uzavretou kúpnou zmluvou má prednosť znenie kúpnej zmluvy.
 6. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky s povinnosťou platby urobenej na webovej stránke internetového obchodu www.fintex.sk potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu www.fintex.sk.

Čl. II Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronického objednávkového formulára, ktorý vyplní Kupujúci na webovej stránke Predávajúceho. Zaslaním elektronickej objednávky Kupujúci slobodne a vážne uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu na tovar špecifikovaný v elektronickej objednávke, za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.
 2. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom potvrdenia elektronickej objednávky Kupujúceho. Prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúci bezodkladne potvrdí informatívnym emailom zaslaným na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú Kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. Oznámenie o prijatí objednávky obsahuje názov a špecifikáciu tovaru, jeho konečnú cenu, spôsob a cenu zvoleného druhu doručenia tovaru, adresu miesta doručenia tovaru a údaje o Predávajúcom. V prípade ak Kupujúcemu nebude do 24 hodín od urobenia objednávky doručené oznámenie o prijatí objednávky, Kupujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Predávajúcemu na email: eshop@fintex.sk. Predávajúci priebežne informuje Kupujúceho o stave objednávky na email uvedený Kupujúcim v objednávkovom formulári.
 3. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu osobne odovzdá/odovzdá dopravcovi na prepravu tovar, ktorý je predmetom kúpy a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu. Kúpnou zmluvou sa Kupujúci zaväzuje, že tovar prevezme, a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje právo vlastniť tovar až do úplného zaplatenia ceny tovaru. Predávajúci musí odovzdať tovar určenému dopravcovi na prepravu tovaru konečnému Kupujúcemu. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu/odovzdá dopravcovi na prepravu Kupujúcim zakúpený tovar v dohodnutom množstve, kvalite a akosti. Pokiaľ nie je medzi Kupujúcim a Predávajúcim dohodnuté ako má byť tovar zabalený, Predávajúci zabalí tovar spôsobom zabezpečujúcim ochranu tovaru pred poškodením.
 4. V prípade ak objednaný tovar nie je dostupný podľa údajov uvedených na webovej stránke internetového obchodu www.fintex.sk, Predávajúci je povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti. Kupujúci je na základe tejto skutočnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, prípadne na základe dohody s Predávajúcim upraviť objednávku.
 5. Kupujúci môže na nákup v elektronickom objednávkovom formulári uplatniť digitálny kupón, zľavový kód alebo voucher, ktorý získal ako odmenu za opakované nákupy alebo ako výhru v súťaži realizovanej Predávajúcim a ktorý mu bol doručený na email alebo SMS správou po oznámení, že je výhercom súťaže.

Čl. III Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Kupujúci má možnosť oboznámiť sa s celkovou cenou tovaru (vrátane DPH) a poplatkami súvisiacimi s dodaním tovaru už pred vykonaním objednávky na webovej stránke Predávajúceho.
 2. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
  1. platba vopred bankovým prevodom,
  2. online platba,
  3. platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od Kupujúceho dopravca alebo Kupujúci pri doručení tovaru zaplatí kartou).
 3. Tovar zostáva majetkom Predávajúceho až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny. Nebezpečenstvo poškodenia tovaru prechádza odovzdaním tovaru na dopravu Kupujúcemu.
 4. Uzavretá kúpna zmluva sa bez ďalšieho ruší v prípade, ak Kupujúci nesplní svoju povinnosť úhrady celej kúpnej ceny v stanovenej lehote uvedenej v akceptácii objednávky (tzn. v potvrdzujúci email Predávajúceho doručený Kupujúcemu po odoslaní elektronickej objednávky Kupujúcim).
 5. Kupujúci akceptuje daňový doklad (faktúru) v elektronickej forme, ktorá bude Predávajúcim zaslaná na emailovú adresu Kupujúceho. Faktúra zároveň slúži pre Kupujúceho ako záručný list.
 6. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.fintex.sk si vyhradzuje právo (možnosť) vystaviť zákazníkovi (budúcemu Kupujúcemu) digitálny zľavový kupón, zľavový kód alebo voucher z nákupu uskutočneného v internetovom obchode www.fintex.sk v určitej hodnote ako odmenu za opakované nákupy alebo ako výhru v súťaži realizovanej Prevádzkovateľom.
  Prevádzkovateľ internetového obchodu www.fintex.sk informuje o podmienkach získania uplatnenia, o dĺžke platnosti a hodnote kupónov na svojej webovej stránke.

Čl. IV Dodacie podmienky

 1. Spôsoby dodania tovaru v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky:
  1. Doručenie tovaru na dobierku na adresu Kupujúceho uvedenú v objednávkovom formulári. Tovar je zasielaný Predávajúcim a doručovaný dopravcom.
  2. Doručenie tovaru bez dobierky na adresu Kupujúceho uvedenú v objednávkovom formulári. Tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako na dobierku s tým rozdielom, že Kupujúci uhradí kúpnu cenu vopred bankovým prevodom alebo online platbou. Tovar je zasielaný Predávajúcim a doručovaný dopravcom.
 1. Možné spôsoby doručenia tovaru v rámci Európskej únie a doručenie do štátov mimo Európskej únie:
  1. Doručenie tovaru na adresu Kupujúceho uvedenú v objednávkovom formulári bez dobierky. Tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako s dobierku s tým, že Kupujúci si dohodne s Predávajúcim individuálny spôsob platby (napr. bankový prevod alebo online platba). Tovar je zasielaný Predávajúcim a doručovaný dopravcom.
 2. Povinnosť Predávajúceho dodať objednaný tovar Kupujúcemu, je splnená okamihom odovzdania dopravcovi na prepravu (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej chyby a náhodného poškodenia).
 3. Informácie o cene, dátume a nákladoch na doručenie sa poskytujú počas procesu platby a potvrdzuje ich aj Prevádzkovateľ v e-maile zaslanom na emailovú adresu Kupujúceho. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
 4. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí tovaru skontrolovať obsah zásielky. V prípade, ak by mu bol nedopatrením zaslaný poškodený tovar alebo by k poškodeniu tovaru došlo počas prepravy dopravcom, je Kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu na email: eshop@fintex.sk, bezodkladne, najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky. V prípade ak je balík poškodený (obal, v ktorom je tovar zasielaný), je vhodné ho pred rozbalením odfotiť (fotografia bude dôkazom pre dopravcu o poškodení zásielky) a fotografiu poslať na email Predávajúceho eshop@fintex.sk spolu s oznámením o tom, že tovar bol poškodený. V opačnom prípade sa uvedené poškodenie tovaru považuje za poškodenie Kupujúcim.
 5. Za škodu na zásielke, ktorá vznikla v čase od jej prevzatia dopravcom do okamihu jej vydania príjemcovi (Kupujúcemu), zodpovedá dopravca podľa § 622 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 6. Predávajúci nezodpovedá za:
  1. oneskorené dodanie tovaru zavinené poštovým podnikom alebo kuriérskou službou (dopravcom),
  2. oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa zásielky (Kupujúceho),
  3. poškodenie zásielky zavinené poštovým podnikom alebo kuriérskou službou (dopravcom),
  4. prípadne nedodanie alebo neskoré dodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu tovaru alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 7. Ak Spotrebiteľ (Kupujúci) neprevezme tovar od kuriéra bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, Predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov, ktoré vznikli neúspešným doručením objednávky.
 8. V prípade objednania tovaru Kupujúcim v hodnote prevyšujúcej sumu 55, – eur (slovom pätdesiat päť eur) poštovné uhrádza Predávajúci.

Čl. V Odstúpenie od zmluvy a storno objednávky

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom internetového obchodu ako Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý má zároveň postavenie Spotrebiteľa upravujú tieto všeobecné obchodné podmienky nasledovne: V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej cez webovú stránku internetového obchodu www.fintex.sk bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Vyplnený formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle Spotrebiteľ Predávajúcemu na emailovú adresu: eshop@fintex.sk najneskôr v posledný deň určenej lehoty alebo na sídlo Predávajúceho: Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves spolu s tovarom, pokiaľ bol Kupujúcemu tovar doručený už pred odoslaním formuláru pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy znáša Spotrebiteľ.
 2. Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 3. Spotrebiteľ je povinný Predávajúcemu poslať doporučene (nie na dobierku) poštovým podnikom (alebo prostredníctvom iného dopravcu) spolu so všetkou dokumentáciou (návodom, alebo inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom) všetok tovar (ktorý bol Kupujúcemu doručený pred odoslaním formuláru pre odstúpenie od kúpnej zmluvy) a to v lehote do 14 dní od kedy Spotrebiteľ oznámil Predávajúcemu, že odstupuje od kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný ihneď po prijatí/doručení odstúpenia od kúpnej zmluvy poskytnúť Spotrebiteľovi potvrdenie o doručení oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy na email Kupujúceho alebo poštou na adresu Kupujúceho uvedenú pri objednávke tovaru.
 4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov (napr. náklady súvisiace s uložením zásielky v zásielkovni). Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby uvedené vyššie rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. V prípade, že Spotrebiteľ za tovar zaplatí pri doručení tovaru (platba na dobierku), Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platby uvedené vyššie bankovým prevodom na účet Spotrebiteľa, ktorý zašle Spotrebiteľ na email Predávajúceho: eshop@fintex.sk alebo vo formulári na odstúpenie od kúpnej zmluvy a to najneskôr do 3 dní od doručenia takéhoto oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy Predávajúcemu.
 5. Predávajúci neuhrádza Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim (napr. expresné dodanie tovaru). Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Na základe vyššie uvedeného Predávajúci uhrádza Spotrebiteľovi iba najlacnejší bežný spôsob doručenia. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
 6. Ak Spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu (poštovné, balné a podobne).
 7. V prípade ak Spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená Spotrebiteľom za objednaný tovar. Predávajúci je povinný takto Spotrebiteľom spôsobenú škodu preukázať.
 8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim z akýchkoľvek dôvodov, v ktorej Kupujúci prostredníctvom elektronického objednávkového formulára uplatnil digitálny zľavový kód, zľavový kupón alebo voucherna základe ktorého zaplatil za objednaný tovar nižšiu kúpnu cenu ako je uvedená na webovej stránke internetového obchodu www.fintex.sk, má Kupujúci nárok na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil v dôsledku uplatnenia zľavového kupónu.
 9. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v ktorej Kupujúci uplatnil digitálny zľavový kód, zľavový kupón alebo voucher, môže Kupujúci opätovne uplatniť daný zľavový kupón, zľavový kód alebo voucher, ak jeho platnosť stále trvá.
 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim, ktorý je podnikateľom, nie je upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ale riadi sa kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je podnikateľom a príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími súvisiacimi predpismi.

Čl. VI Záruka, zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

A. Záruka tovaru

 1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 kalendárnych mesiacov. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim, bez ohľadu na to, kedy bola Kupujúcim zaplatená celá kúpna cena. Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru za nový, záručná doba začína plynúť znova odo dňa prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 2. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný vydať Kupujúcemu písomné potvrdenie (záručný list) o záručnej dobe.
 3. Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov Predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydanie dokladu o kúpe.
 4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené užívaním v rozpore s účelom, ktorému tovar slúži, vady alebo poškodenia spôsobené užívaním v rozpore s pokynmi výrobcu, drobné vady alebo poškodenia zodpovedajúce bežnému opotrebeniu bez relevantného vplyvu na funkčnosť tovaru, ani na vady alebo poškodenia spôsobené vplyvom nepredpokladaných (z pohľadu účelu, ktorému tovar slúži) fyzikálnych javov, prírodných síl alebo iných nežiadúcich vonkajších okolností.
 5. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci záručnej doby, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim dokladom o kúpe, prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.

B. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

 1. Po zistení chyby (vady) tovaru Predávajúci odporúča Kupujúcemu odfotiť poškodený tovar, prípadne obal v ktorom mu bol tovar doručený. Fotografia je dôkazom existencie vady tovaru, ktorá vznikla v čase pred vrátením (odoslaním) tovaru Predávajúcemu. Kupujúci sa má zdržať používania veci, na ktorej zistil vadu.
 2. Po zistení chyby (vady) tovaru má Kupujúci právo uplatniť si u Predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru prostredníctvom vypísaného vzorového formuláru pre reklamáciu tovaru (ďalej len „Formulár pre reklamáciu tovaru“), ktorý je Kupujúci povinný zaslať doporučene (nie na dobierku) prostredníctvom poštového podniku na adresu Predávajúceho: Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves alebo na emailovú adresu Predávajúceho: eshop@fintex.sk. Pred uplatnením zodpovednosti za vady tovaru je vhodné si overiť, či je tovar ešte v záručnej dobe (napr. z dokladu o kúpe, záručného listu). Reklamácia musí byť uplatnená do uplynutia záručnej doby. Za moment uplatnenia reklamácie v záručnej dobe sa považuje:
  1. odoslanie Formuláru pre reklamáciu tovaru s poškodeným/vadným tovarom, najneskôr v posledný deň záručnej doby na adresu Predávajúceho: Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves, z ktorého je zrejmé: kto tovar reklamuje, o aký tovar ide, kedy bol tovar zakúpený, akú ma vadu, kontakt (email, telefónne číslo) na Kupujúceho. Pri reklamácii prostredníctvom poštového podniku alebo iného dopravcu je nevyhnutné, aby Kupujúci pripojil k Formuláru pre reklamáciu tovaru a poškodenému/vadnému tovaru aj kópiu dokladu o kúpe prípadne záručného listu,
  2. odoslanie reklamácie na email Predávajúceho: eshop@fintex.sk, najneskôr v posledný deň záručnej doby. Pri reklamácii prostredníctvom emailu je nevyhnutné, aby Kupujúci priložil aj naskenovaný doklad o kúpe prípadne záručný list. Pri odoslaní reklamácie na email Predávajúceho: eshop@fintex.sk je nevyhnutné, aby bol reklamovaný tovar zaslaný na adresu Predávajúceho: Sadova 14 052 01 Spišská Nová Ves v lehote do 3 dní odo dňa odoslania reklamácie na email Predávajúceho: eshop@fintex.sk.
 3. Po obdržaní reklamovaného tovaru a Formuláru pre reklamáciu tovaru obsahujúcom vyššie uvedené nevyhnutné informácie, Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie reklamácie emailom alebo SMS správou, alebo listom doručeným Kupujúcemu prostredníctvom poštovného podniku bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 4. Ak Predávajúci po obdržaní a skontrolovaní tovaru príde k záveru, že tovar má vady a Kupujúci má právo na vybavenie reklamácie viacerými spôsobmi, je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o týchto spôsoboch vybavenia reklamácie emailom alebo SMS správou, alebo listom doručeným Kupujúcemu prostredníctvom poštovného podniku. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník pozná nasledovné spôsoby vybavenia reklamácie tovaru:
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti veci, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  2. Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  3. Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
  4. Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale Kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet vád, tovar riadne užívať, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  5. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú Predávajúci Kupujúceho neupozornil, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady a ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  6. Ak Predávajúci Kupujúceho ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené Kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým, má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  7. Ak má vec najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má Spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
  8. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 5. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv (Čl. VI. písm. B) bod 4 písm. a.) – h.) uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim, najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 8. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 9. Kupujúci má právo pri reklamácii tovaru na úhradu nevyhnutných nákladov (napr. poštovné, baliace náklady), vzniknutých v súvislosti s uplatnením práva zodpovednosti za vady v prípade ak:
  1. kupujúci riadne a dôvodne uplatní u Predávajúceho zodpovednosť za vady v prekluzívnej lehote (24 mesiacov) a
  2. uplatní právo na náhradu nevyhnutných nákladov najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady.
 10. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
 11. Ak Kupujúci reklamuje tovar po uplynutí 12 mesiacov od kúpy a Predávajúci reklamáciu neuzná, vo vyrozumení o vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho o tom, že môže zaslať tovar na odborné posúdenie (súdnemu znalcovi/autorizovanej osobe) za účelom preverenia stanoviska Predávajúceho. V prípade, ak odborné posúdenie nepotvrdí stanovisko o vybavení reklamácie urobené Predávajúcim, Kupujúci môže u Predávajúceho opätovne reklamovať tovar, pričom Predávajúci reklamáciu nemôže znova zamietnuť. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
 12. Odborným posúdením je vyjadrenie súdneho znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Odborné posúdenie musí obsahovať: identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia a dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 13. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Čl. VII Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci (Spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu/objednávku alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu môže Kupujúci zaslať na email Predávajúceho: eshop@fintex.sk alebo doporučene prostredníctvom poštového podniku ( alebo iným dopravcom) na adresu Predávajúceho: Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves.
 2. Ak Predávajúci žiadosť Spotrebiteľa zamietol alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Možnosť podania žaloby na súd podaním návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nebude dotknutá.
 4. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je uvedený v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva a je zverejnený na stránke na tejto stránke.
 5. Ak sú na alternatívne riešenie sporov príslušné viaceré subjekty, právo voľby má Spotrebiteľ.
 6. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú: Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je zároveň v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
 7. Na podanie návrhu môže Spotrebiteľ využiť aj formulár, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 8. Návrh musí obsahovať: meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu (email) a telefonický kontakt Spotrebiteľa (ak ich Spotrebiteľ má), presné označenie Predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa Spotrebiteľ domáha, dátum kedy sa Spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, informáciu o tom, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, vyhlásenie o tom, že vo veci nerozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vyhlásenie o tom, že nebola uzavretá dohoda o mediácii a vyhlásenie o tom, že spor nebol riešený alternatívnym riešením sporu. Spotrebiteľ k návrhu priloží ako prílohy doklady, súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 9. Formou alternatívneho riešenia sporov môžu byť riešené iba spory medzi Spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) a Predávajúcim, vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, s výnimkou sporov podľa §1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Alternatívne riešenie sporov sa tiež netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
 10. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.
 11. Uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu (pre Predávajúceho a Kupujúceho) záväzná.

Čl. VIII Záverečné ustanovenia

 1. Otázky neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a to najmä:
  1. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  2. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  3. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  4. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  5. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  6. Zákon č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
  7. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Dozor nad prevádzkovaním internetového obchodu www.fintex.sk vykonáva: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, email: ke@soi.sk. Viac informácii o možnosti podania podnetu, výkonu kontroly a podobne sú zverejnené na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: www.soi.sk/sk.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.10.2022.